Słownik

B

 

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Serwis zmierzający do zachowania i popularyzacji bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego zawartego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Umożliwia dostęp do cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. 

Serwis Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

O

 

Opiekun

Podstawowe operacje dostępne dla użytkownika z rolą Opiekun 

  • Sprawdzanie rekordów przesłanych do akceptacji – potwierdzenie dobrej jakości lub odesłanie z uwagami 
  • W przypadku pracy zespołowej - przydzielanie opisów do opracowania przez poszczególnych członków zespołu

R

 

Redaktor

Podstawowe operacje dostępne dla użytkownika z rolą Redaktor 

  • Sprawdzenie poprawności merytorycznej rekordu (literówki, zgodność z oryginałem) i wprowadzenie ewentualnych poprawek 
  • Podłączenie pliku do opisu z wersją cyfrową lub zlecenie wykonania digitalizacji w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr (usługa odpłatna) 
  • Współpraca z Opiekunem nad kształtem rekordu – jeśli pracujesz sam możesz pełnić również rolę Opiekuna, ale wymaga to zalogowania się na inne konto z tą rolą przypisaną 
  • Skierowanie pliku z wersją cyfrową do TransLab w celu wykonania transkrypcji, rozpoznania optycznego, tłumaczenia lub innych zaawansowanych prac z tekstem
  • Opublikowanie opisu i pliku w wybranym serwisie prezentacyjnym (Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego i in.)

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego

Repozytorium instytucjonalne, które archiwizuje i udostępnia materiały o charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym wytworzone przez pracowników, doktorantów i (w wyborze) przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego lub wydane na UWr. Materiały te dzielą się na opublikowane oraz niepublikowane i obejmują m.in. prace doktorskie, habilitacyjne, wyróżnione prace licencjackie i magisterskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, monografie lub ich rozdziały, materiały dydaktyczne, postery, a także tzw. szarą literaturę, czyli wszelkie niepublikowane materiały typu: sprawozdania, raporty, itp. Deponowane mogą być również dane badawcze tak wytworzone w projektach realizowanych ze środków własnych, uczelnianych jak i w wyniku zdobytych grantów zewnętrznych np. NCN. Więcej informacji na stronach serwisu

U

 

Użytkownik

Rola w systemie pozwalajaca na przeglądanie bazy  poprzez wyszukiwanie swobodne, zaawansowne lub poprzez indeksy

 

W

 

Workflow do opracowania publikacji cyfrowych na uczelni

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

Okres realizacji: 15.10.2020 r. do dnia 15.09.2023 r.

Strona projektu

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności